مدیر اجرایی نهاد رهبری

مدیر-اجرایی———————————————————————————–

    محمد حسن دوست فاطمه

      مسئولیت:مدیر اجــرایی نهـاد رهبـری

      سابقه مسئولیت در نهاد: ۸ سال

      شـرح وظـایف: ….