کارشناس نهاد واحد خواهران


زهــرا زارع


خانم-زارع

مسئـولیت:کارشناس نهاد واحد خواهران

سابقه مسئولیت در دانشگاه صنعتی: ۹ سال

شرح وظایف: ….